Javni natječaj za imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Brinje

 

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine” broj 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22), članka 39. Statuta Turističke zajednice Općine Brinje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj 28/20), te odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Brinje o raspisivanju natječaja za direktora/direktoricu donesenoj na 4. sjednici dana 28.veljače 2022. godine Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Brinje raspisuje

J A V N I     N A T J E Č A J
za imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Brinje na određeno (4 godine), na nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)

 

I. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine” broj 93/14, 127/17 i 98/19) kandidat za direktora/direktoricu Turističke zajednice Općine Brinje (u daljnjem tekstu: kandidat), mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete propisane u članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama („Narodne novine broj 13/22; u daljnjem tekstu: Pravilnik):

 1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij
 2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu
 3. znanje jednog stranog jezika
 4. znanje rada na osobnom računalu

II. Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz točke I. ovog Natječaja, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

III. Kandidat mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sve sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma („Narodne novine” broj 52/19, 42/20; u daljnjem tekstu: Zakon).

IV. Kandidat mora ispunjavati uvjet položenog stručnog ispita za rad u turističkoj zajednici (u daljnjem tekstu: stručni ispit) sukladno odredbi članka 23. stavak 1. Zakona. Kandidat za direktora/direktoricu koji ispunjava sve formalne uvjete natječaja, a nema položen stručni ispit dužan ga je položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad, sukladno članku 23. stavku 6. Zakona.

Iznimno, u skladu sa člankom 23. stavak 5. Zakona stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

V. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave Natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresi: Turistička zajednica Općine Brinje, Frankopanska 62, 53260 Brinje uz naznaku „Za natječaj – ne otvaraj” .

Prijava na natječaj mora sadržavati:
-ime i prezime kandidata/kinje,
-adresu,
-broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
-naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
-specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
-potpis kandidata/kandidatkinje

VI. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 1. dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi
 2. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijemu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je vidljivo obavljanje dosadašnjih poslova – vrsta poslova i potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova
 3. prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica i u skladu sa metodologijom i obveznim uputama za izradu godišnjeg programa rada – link: https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AAA_2020_MINTIS/dokumenti/201112_metodol ogija_TZ.pdf
 4. dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa )
 5. dokaz o poznavanju rada na računalu (vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu, preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa)
 6. uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva dok ta mjera traje – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
 7. dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu, ako ga ima
 8. životopis
 9. presliku osobne iskaznice ili domovnice

VII. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena preslika. Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i steknu status kandidata/kandidatkinje prijavljenog/prijavljene na javni natječaj, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Brinje može pozvati kandidata/kandidate na intervju prije donošenja odluke o izboru direktora

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršit će Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor direktora, koje imenuje Turističko vijeće. Povjerenstvo dostavlja listu kandidata Turističkom vijeću u roku od 15 dana od dana zaključenog Natječaja.

VIII. Direktor/ica se imenuje na mandatno razdoblje od 4 godine na nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)

IX. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Brinje.

X. Obavijest o Natječaju i tekst Natječaja bit će objavljen na mrežnoj stranici Turističke zajednice Općine Brinje i kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

XI. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

 

 

Turistička zajednica Općine Brinje

 1. svibnja 2022. godine

1 Comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)